nfl.net.pl

RODO - Polityka Prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 

§ 1 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych jest Niezależny Fundusz Leasingowy Sp. z o.o. (dalej zwany „Spółka”), z którą można się skontaktować:

• Pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Niezależny Fundusz Leasingowy Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

• Telefonicznie, pod numerem +48 22 4981831

• E-mailowo, pod adresem: biuro@nfl.net.pl Spółka nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.

 

§ 2 PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniem RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.

Robimy to, ponieważ wypełniamy:

• Zobowiązania wynikające z umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit.b RODO)

• Obowiązki prawne (art.6 ust.1 lit. C RODO)

• Zadania służące interesowi publicznemu (art. 6 ust.1 lit.e RODO)

Zakres przetwarzania :

• Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały przekazane do Spółki, na przykład w celu realizacji procesu rekrutacji, nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności.

• Dane są przetwarzane w celu wykonywania przez Spółkę działalności leasingowej lub najmu oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy.

• Jako Spółka podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych wynikających np. z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawodawstwa podatkowego, przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innym wymogom regulacyjnym. Możemy być ponadto zobowiązani do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności do celów obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez wyżej wskazane regulacje.

• Państwa dane mogą być ponadto przetwarzane do takich celów jak: badanie zdolności kredytowej, analiza ryzyka kredytowego, weryfikacja tożsamości klientów i osób ich reprezentujących, wypełnianie obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności oraz zarządzaniem ryzykiem w Spółce.

Ponadto istotne jest, że:

• Przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba , do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią (art.6 ust.1 lit.f RODO). Robimy tak na przykład wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów i kontrahentów, gdy działamy na rzecz zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę instytucji finansowych, banków, instytucji kredytowych, pożyczkowych i płatniczych oraz ich klientów, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Spółki, w celu badania satysfakcji klientów, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w marketingu bezpośrednim produktów i usług Spółki, do wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, takich jak: kwestie pracownicze lub związane ze współpracą, analiza portfela kredytowego, przygotowanie statystyk i raportowanie wewnętrzne Spółki

• Przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO), udzielonej w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę danych:

• Do czasu wycofania zgody lub • W okolicznościach, w których spółka przetwarza dane w oparciu o inna podstawę niż Państwa zgoda

 

 

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z upoważnienia Spółki, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Biuro Informacji Kredytowej SA, izby rozliczeniowe, Związek Polskiego Leasingu, biura informacji gospodarczej, banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności, urzędy skarbowe, instytucje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zakłady ubezpieczeń oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane za zlecenie Spółki i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa). Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Spółki zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności bankowej, informatycznej, windykacyjnej, prawnej, ubezpieczeniowej (w tym pośrednictwa ubezpieczeniowego), agencyjnej, pośrednictwa, marketingowej.

 

 

§ 4 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”):

 

 

§ 5 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w § 2 tj.: • W zakresie realizacji zawartej ze Spółką umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń • W zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę • W zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie • Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych

 

 

§ 6 PRAWA PODMIOTU BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo: • Żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia • Wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem • Żądać przeniesienia dostarczonych Spółce przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od Spółki Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki • Wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO Spółka w celu realizacji Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości

 

 

§ 7 OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką. Dodatkowo, tam gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do zebrania i zapisania Państwa danych. Abyśmy mogli spełnić te czynności lub obowiązki, przepisy wymagają dostarczenia nam niezbędnych informacji lub dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich zmianach. Jeśli Państwo nie dostarczą Spółce niezbędnych informacji lub dokumentów, Spółka nie będzie mogła przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i realizować umów oraz prowadzić obsługi.

 

 

§ 8 POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Większość przetwarzanych przez Spółkę danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta • Część danych może pochodzić m.in. z biur informacji gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej SA, Związku Banków Polskich, systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, od podmiotów, którym udzielili Państwo zgody na ich przekazanie, od osób reprezentujących Państwa (w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), z publicznych ewidencji i rejestrów. Te źródła dotyczą danych takich jak: dane identyfikujące klienta, dane kontaktowe, dane socjodemograficzne (np. dane dotyczące zatrudnienia, wykształcenia, stanu cywilnego), dane dotyczące istniejących zobowiązań • Niektóre dane – dotyczy to danych przedsiębiorców – pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach • W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców

 

 

§ 9 AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH, W TYM PROFILOWANIE

Przetwarzanie Państwa danych nie będą odbywać się w sposób zautomatyzowany.

Niezależny Fundusz Leasingowy Sp. z o. o.

Plac Bankowy 2; 00-095 Warszawa
Infolinia: +48 22 188 20 20
Sekretariat: +48 22 49 81 831
Dział Handlowy: +48 603 606 588
info@nfl.net.pl

Szybki kontakt
IMIĘ NAZWISKO
TWÓJ E-MAIL
TREŚĆ WIADOMOŚCI
TOKEN
Wpisz nazwę tokenu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Niezależnego Funduszu Leasingowego Sp. z o. o. oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Administratora danych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

 Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Niezależny Fundusz Leasingowy Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2 kod 00-095 zwanym dalej NFL. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych NFL oraz w celach archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Państwa dane osobowe będą udostępnione dealerom/importerom samochodów, zlokalizowanych na terenie Polski, w celu przedstawienia oferty zgodnie z treścią przesłanego formularza.